Prijs

Berekening ouderbijdrage

De ouderbijdrage is inkomensgerelateerd. Ouders berekenen zelf hun inkomenstarief voor de opvang van hun baby of peuter door zich te registreren op de website van Opgroeien in ‘Mijn Kind en Gezin’. De registratie gebeurt met de elektronische identiteitskaart of federaal token. De gegevens over inkomen en gezinssamenstelling worden automatisch opgeladen. Na de registratie kunnen ouders het attest inkomenstarief aanvragen en bezorgen aan de opvang. Op dit attest staat de berekende dagprijs die u betaalt voor een volledige dag (>5u) opvang.

Klik hier voor de brochure van Opgroeien.

De dagprijzen, vastgelegd door de Vlaamse Minister van Gezin, Cultuur en Maatschappelijk Welzijn, zijn gebaseerd op het netto belastbaar gezinsinkomen en onderverdeeld in schalen. Er zijn kortingen voorzien voor gezinnen met meerdere kinderen. Voor opvang van minder dan 5 uren betaalt men 60 % van de dagprijs. De kosten voor kinderopvang zijn gedeeltelijk aftrekbaar. Ieder jaar wordt hiertoe een fiscaal attest afgeleverd aan de ouders.

Opvangplan met gerechtvaardigde afwezigheden

Tijdens het schooljaar wordt er gewerkt met:

  • Een vast opvangplan met vermelding van aangevraagde dagen per week met begin- en einduur per dag.
  • Of een flexibel opvangplan voor ouders met wisselende uurroosters. Bij een flexibel opvangplan wordt onderling afgesproken wanneer het kinderdagverblijf ten laatste beschikt over de opvangmomenten voor de komende periode en wordt er een gemiddeld aantal opvangdagen per week vastgelegd.

Op basis van het opvangplan tijdens het schooljaar heeft ieder kind recht op gerechtvaardigde afwezigheden (GA), waarbij geen kost wordt gerekend indien er wordt afgeweken van het opvangplan om welke reden dan ook. Het aantal gerechtvaardigde afwezigheden hangt af van het aantal opvangdagen per week en wordt toegekend voor een kalenderjaar. De overschot kan niet worden overdragen naar een volgend kalenderjaar. Indien de opvang start in de loop van een kalenderjaar, wordt het aantal GA toegekend a rato de resterende maanden van het jaar.

  • 5d / week opvangplan:   20 GA per kalenderjaar
  • 4d / week opvangplan:   16 GA per kalenderjaar
  • 3d / week opvangplan:   12 GA per kalenderjaar
  • 2d / week opvangplan:     8 GA per kalenderjaar
  • 1d / week opvangplan:     4 GA per kalenderjaar

De geplande afwezigheden worden minstens een week vooraf schriftelijk bij de coördinator gemeld. Ongeplande afwezigheden worden dezelfde dag telefonisch doorgegeven. Bij een ziekenhuisopname van het kind wordt de afwezigheid niet afgehouden van de gerechtvaardigde afwezigheden, als ouders hiervan een bewijs bezorgen aan de coördinator. Indien het aantal GA opgebruikt zijn, wordt er nadien 100% aangerekend bij een gemelde afwezigheid.

 Indien er niet wordt afgemeld,  wordt  een boete van 100% aangerekend. 

Tijdens de schoolvakanties wordt er gewerkt met inschrijvingen. De doorgegeven inschrijvingen gelden dan als opvangplan. Hierbij worden dezelfde regels rond het melden van afwezigheid gehanteerd. Inschrijvingsformulieren voor vakanties worden tijdig via e-mail verstuurd.