Pedagogische visie

De werking van kinderopvang de Hummeltjes vertrekt vanuit de pedagogische visie die gedragen wordt door iedere medewerker. Deze is gebaseerd op de missie en visie van de Hummeltjes vzw.

Het pedagogisch beleid stimuleert de ontwikkeling van de kinderen (lichamelijk, cognitief, sociaal-emotioneel, communicatief, creatief en moreel), het bevordert het welbevinden en de betrokkenheid van de kinderen en houdt rekening met de kinderen hun ontwikkelingsniveau, ritme, interesse, behoefte en eigenheid.

De pedagogische visie is een leidraad en houvast in de dagelijkse werking. Daarnaast is het ook een instrument voor de evaluatie van medewerkers. Het pedagogisch beleid is opgemaakt in samenwerking met begeleiding.

Opbouw pedagogisch beleid

  • Kern: ‘Wij als opvang zetten het kind centraal’.  De visie vertrekt vanuit het fundament dat het kind centraal staat.
  • Drie kernwaarden:  geborgenheid, spelenlerenspelen en respect.
  • Houding: De kernwaarden worden concreter gemaakt in de houdingen die van medewerkers verwacht wordt.
  • Competenties: Onder elke houding staan de competenties omschreven die uit deze houding voortvloeien. De competenties zijn voor en door de medewerkers verder uitgewerkt in gedragsindicatoren en voorbeelden (niet zichtbaar op de tekening). 

Bijkomend is het vanzelfsprekend dat iedere medewerker ongeacht de functie, werkt vanuit een aantal kerncompetenties nl. verantwoordelijkheidsgevoel, flexibiliteit, vriendelijkheid, respect, betrouwbaar, positieve ingesteldheid, enthousiasme, betrokkenheid. 

Focus op taal

In het Bijennestje wordt op een speelse manier de focus gelegd op taal. Taalstimulering is een aspect dat voor alle kinderen belangrijk is in hun ontwikkeling. Daarom wil het Bijennestje deze kansen bieden. Tijdens de dagelijkse werking worden er verschillende projecten uitgevoerd samen met de kinderen. 

Koffer Schaap

Koffer Schaap bestaat uit een verzameling poppen van een schapenfamilie (en één koe). Deze familie woont samen in een koffer. De verzameling poppen is zeer divers (van heel klein naar lang en groot, verschillende materialen, …) zodat de diversiteit letterlijk zichtbaar & voelbaar is. Elke pop wordt gebruikt om met de kinderen te spelen en te praten. Elk schaap heeft een verhaaltje en een kleine spelactiviteit: beweging, concentratie, samenwerking, zingen, taalstimulering, ...

 

Ziko

ZiKo is het Zelfevaluatie-Instrument voor welbevinden en betrokkenheid van kinderen in de opvang. Het bekijkt de kwaliteit van de opvang vanuit het standpunt van de kinderen.

Er wordt nagegaan in welke mate kinderen zich thuis voelen (hun welbevinden) en geboeid bezig zijn (hun betrokkenheid). Welbevinden en betrokkenheid zijn twee belangrijke voorwaarden voor een kind om goed te kunnen opgroeien en om al zijn mogelijkheden te kunnen ontplooien. Door de kinderen te observeren en actiepunten op te stellen, zorgt de begeleiding ervoor dat de kinderen gestimuleerd worden in een sfeervolle, veilige en prikkelende omgeving met duidelijke structuur en ruimte voor initiatief.