Pedagogische visie

De werking van kinderopvang de Hummeltjes vertrekt vanuit de pedagogische visie die gedragen wordt door iedere medewerker. Deze is gebaseerd op de missie en visie van de Hummeltjes vzw.

Het pedagogisch beleid stimuleert de ontwikkeling van de kinderen (lichamelijk, cognitief, sociaal-emotioneel, communicatief, creatief en moreel), het bevordert het welbevinden en de betrokkenheid van de kinderen en houdt rekening met de kinderen hun ontwikkelingsniveau, ritme, interesse, behoefte en eigenheid.

De pedagogische visie is een leidraad en houvast in de dagelijkse werking. Daarnaast is het ook een instrument voor de evaluatie van medewerkers. Het pedagogisch beleid is opgemaakt in samenwerking met begeleiding.

Opbouw pedagogisch beleid

  • Kern: ‘Wij als opvang zetten het kind centraal’.  De visie vertrekt vanuit het fundament dat het kind centraal staat.
  • Drie kernwaarden:  geborgenheid, spelenlerenspelen en respect.
  • Houding: De kernwaarden worden concreter gemaakt in de houdingen die van medewerkers verwacht wordt.
  • Competenties: Onder elke houding staan de competenties omschreven die uit deze houding voortvloeien. De competenties zijn voor en door de medewerkers verder uitgewerkt in gedragsindicatoren en voorbeelden (niet zichtbaar op de tekening). 

Bijkomend is het vanzelfsprekend dat iedere medewerker ongeacht de functie, werkt vanuit een aantal kerncompetenties nl. verantwoordelijkheidsgevoel, flexibiliteit, vriendelijkheid, respect, betrouwbaar, positieve ingesteldheid, enthousiasme, betrokkenheid. 

Ziko

ZiKo is het Zelfevaluatie-Instrument voor welbevinden en betrokkenheid van kinderen in de opvang. Het bekijkt de kwaliteit van de opvang vanuit het standpunt van de kinderen.

Er wordt nagegaan in welke mate kinderen zich thuis voelen (hun welbevinden) en geboeid bezig zijn (hun betrokkenheid). Welbevinden en betrokkenheid zijn twee belangrijke voorwaarden voor een kind om goed te kunnen opgroeien en om al zijn mogelijkheden te kunnen ontplooien. Door de kinderen te observeren en actiepunten op te stellen, zorgt de begeleiding ervoor dat de kinderen gestimuleerd worden in een sfeervolle, veilige en prikkelende omgeving met duidelijke structuur en ruimte voor initiatief. 

Koolcity

Centraal gelegen in het kinderdagverblijf ligt de Koolcity. De Koolcity is een mini-stad voor kinderen waar veel te beleven valt. Deze stad is ontstaan vanuit het feit dat kinderen heel graag grote mensen imiteren. Zo verwerken ze dagelijkse ervaringen en leren ze al spelenderwijs omgaan met de 'grote' wereld.

De mini-stad bestaat uit 6 huisjes met centraal een stadsplein. Elk huisje heeft een eigen invulling. Rond de huisjes kan er nog lustig gefietst worden en de skyline weerspiegelt het uitzicht van de stad. Net buiten ‘de stad’ is er een snoezelruimte. In deze sfeervolle ruimte kunnen kinderen tot rust komen. Er is materiaal voorzien om de verschillende zintuigen te prikkelen.

De werkgroep Koolcity houdt de stad bruisend door ze aan te kleden in een gepast thema/seizoen. Deze werkgroep organiseert ook allerlei leuke activiteiten voor de kinderen.