Pedagogische visie

Pedagogische cirkel

De werking van het kinderdagverblijf vertrekt vanuit de pedagogische visie die gedragen wordt door iedere medewerker. Deze is gebaseerd op de missie en visie van de Hummeltjes vzw. De pedagogische visie is een leidraad en houvast in de dagelijkse werking. Daarnaast is het ook een instrument voor de evaluatie van medewerkers.

Om het werkbaar te maken is er gekozen om de pedagogische visie voor te stellen in een cirkel die opgebouwd is uit een kern en omliggende cirkels.

  • 1ste cirkel ‘Kernwaarden’: de visie vertrekt vanuit het fundament dat het kind centraal staat met drie belangrijke kernwaarden nl. geborgenheid, spelenlerenspelen en respect.
  • 2de cirkel ‘Houdingen’: in de tweede cirkel worden deze kernwaarden concreter gemaakt in de houding die van medewerkers verwacht wordt.
  • 3de cirkel ‘Competenties: In de derde cirkel worden de competenties omschreven die uit deze houding voortvloeien.
  • 4de cirkel ‘gedragsindicatoren’(niet zichtbaar op tekening): In de buitenste cirkel wordt het verwachte concrete gedrag van medewerkers omschreven in gedragsindicatoren. 
  • Bijkomend is het bij de Hummeltjes vanzelfsprekend dat iedere medewerker ongeacht de functie, werkt vanuit een aantal kerncompetenties nl. positieve ingesteldheid, enthousiasme, vriendelijkheid, betrokkenheid, flexibiliteit, respect, betrouwbaarheid, verantwoordelijkheidsgevoel en een flinke dosis goei goesting. 

De pedagogische cirkel met uitleg is terug te vinden in het huishoudelijk reglement. De grote pedagogische cirkel hangt op in de opvang. 

Ziko

ZiKo is het Zelfevaluatie-Instrument voor welbevinden en betrokkenheid van kinderen in de opvang. Het bekijkt de kwaliteit van de opvang vanuit het standpunt van de kinderen.

Er wordt nagegaan in welke mate kinderen zich thuis voelen (hun welbevinden) en geboeid bezig zijn (hun betrokkenheid). Welbevinden en betrokkenheid zijn twee belangrijke voorwaarden voor een kind om goed te kunnen opgroeien en om al zijn mogelijkheden te kunnen ontplooien. Door de kinderen te observeren en actiepunten op te stellen, zorgt de begeleiding ervoor dat de kinderen gestimuleerd worden in een sfeervolle, veilige en prikkelende omgeving met duidelijke structuur en ruimte voor initiatief.